Cookie beleid vv Zeelandia Middelburg

De website van vv Zeelandia Middelburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

 • Download Gedragsregels:
  - PDF format
  - Word format

  Gedragsregels

  Zeelandia Middelburg heeft een aantal gedragsregels opgesteld. De gedragsregels beogen de risico’s op ongewenst (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de relatie tussen begeleiders (teamleiders, trainers van jeugd- en seniorenteams en andere vrijwilligers) te verkleinen. Deze regels zijn ook bedoeld om het bewustzijn bij sporter(s) en begeleider(s) van situaties of omstandigheden waaronder dit voor kan komen te vergroten.

  Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) sporters zijn niet eenduidig en lichamelijk contact tussen begeleiders en sporters hoeft lang niet altijd en in alle gevallen vermeden te worden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarige sporters, absoluut ontoelaatbaar zijn!

  De gedragsregels zijn algemeen verwoord omdat het eenvoudigweg niet goed mogelijk is om voor elke denkbare situatie een concrete regel te formuleren. De regels beogen dan ook in algemene zin houvast te bieden aan zowel begeleider(s) als sporter(s) hoe een voor hen beiden veilige en prettige samenwerking is te realiseren.

  De gedragscode bestaat uit drie delen:
  1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers;
  2. De omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de vereniging wordt gevoerd en
  3. Een aanvulling op de gedragsregels voor de dames- en meidentak.

  Wij vragen iedereen die bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, deze gedragscode na te leven en daartoe te ondertekenen.

  De gedragscode luidt als volgt:

  1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

  1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en gerespecteerd voelt.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.

  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel noodzakelijk is.

  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of (seksuele) intimidatie ten opzichte van de sporter. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  5. De begeleider zal de sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale opmerkingen en / of intimiteiten ten opzichte van de sporter.

  6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met sporters en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. Het maken van foto’s of ander beeldmateriaal m.b.v. fototoestellen, camcorders, smartphones of welk ander medium dan ook in de kleedkamer is niet toegestaan.

  7. De begeleider heeft de plicht de sporter naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de sporter is betrokken, wordt nageleefd.

  8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning
  of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
  afgesproken honorering staan.

  9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

  2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd na een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties worden door het bestuur bepaald en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk of het uitsluiten van lidmaatschap. In geval een sanctie wordt opgelegd, zal hiervan tevens melding worden gedaan aan NOC/NSF ten behoeven registratie in het Centraal Register Veroordeelden Seksuele intimidatie.

  Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.


  3. Aanvulling gedragscode voor kaderleden van de dames- en meidentak

  Naast de algemene gedragscode is er voor kaderleden van de dames-en meidentak nog een aantal extra praktische gedragsregels opgesteld.

  Op het veld

  1. Wanneer een kader alleen uit mannen bestaat, zal de leider zorgen voor de aanwezigheid van een vrouw/moeder tijdens de wedstrijd of training. Zij zal in voorkomende situaties (zoals blessures) speelster(s) begeleiden.

  2. Indien een vrouwelijk kaderlid niet aanwezig kan zijn, zorgt zij voor vervanging.

  3. Wanneer er twee dames/meisjesteams tegelijk én naast elkaar trainen, kan er door de kaderleden van deze teams afspraken gemaakt worden, zodat er voor deze teams gezamenlijk één vrouw/moeder aanwezig is.

  4. De leider(s) stelt vóór het begin van het seizoen een rooster op, en stuurt dit naar alle ouders. Indien een moeder/vrouw niet aanwezig kan zijn, wordt dit gemeld aan de leider en zorgt deze voor vervanging, zodat continuïteit gewaarborgd is.

  In de kleedkamer

  5. Bij de dames- en meisjesteams is alleen een vrouwelijk teamkaderlid toegestaan in de kleedkamer. Mannelijke kaderleden zijn alleen welkom in de kleedkamer, wanneer het vrouwelijke kaderlid daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is alleen wanneer de meisjes volledig zijn aangekleed.

  6. Wanneer een kader alleen uit mannen bestaat, zal de leider zorgen voor de aanwezigheid van een vrouw/moeder voor/tijdens/na de training of wedstrijd in het kleedlokaal.

  7. Bij alle activiteiten van een dames- en meisjesteam is een vrouwelijk kaderlid aanwezig tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten. Is er geen vrouwelijk teamkaderlid beschikbaar, dan wordt één van de moeders gevraagd om in de kleedkamer aanwezig te zijn en te blijven tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten.

  8. Als een meisje een shirt moet wisselen (tijdens training of wedstrijd), dan wordt het mannelijke kaderlidvriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten.

  Deze gedragscode is op 10 oktober 2019 vastgesteld door het bestuur van VV Zeelandia Middelburg.

  Ondertekend door de vereniging en (vrijwillig) medewerker op ……………………. 20..

  Zeelandia Middelburg                                         (vrijwillige) medewerker

   

  Voorzitter                                                         dhr/mw …………………………………

   

   

  ………………………                                         …………………………………………..

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!